Argilo

El Vikilibroj
Salti al navigilo Salti al serĉilo

Laboro en progresso! Mi provis traduki el "Clay" (angla). Bonvolu helpu min! Mi estas komencanto.

The matron had given her leave to go out as soon as the women's tea, was over and Maria looked forward to her evening out. The kitchen was spick and span: the cook said you could see yourself in the big copper boilers. The fire was nice and bright and on one of the side-tables were four very big barmbracks. These barmbracks seemed uncut; but if you went closer you would see that they had been cut into long thick even slices and were ready to be handed round at tea. Maria had cut them herself.

La matrino forpermesis ŝin tuj kiam la temanĝo de la virinoj finiĝis, kaj Maria antaŭĝojas ŝian plezurvesperon. La kuirejo estis purega: la kuiristo diras ke oni povas vidi vim mem en la grandaj kupraj kaldronoj. La fajro estis agrable brila, kaj sur la flanka-tablo estis kvar tre grandaj barmbrakaj panoj. Ĉi tiuj barmbrakaj ŝajnis sentranĉi; sed se oni alproksimiĝus oni vidus ke ili estis tranĉitaj en longaj maldikaj ebenaj tranĉaĵoj, kaj estis pretaj esti transdonitaj je temanĝo. Maria mem ilin tranĉis.

Maria was a very, very small person indeed but she had a very long nose and a very long chin. She talked a little through her nose, always soothingly: "Yes, my dear," and "No, my dear." She was always sent for when the women quarrelled over their tubs and always succeeded in making peace. One day the matron had said to her:
"Maria, you are a veritable peace-maker!"

Maria ja estis tre tre malgranda homo, sed ŝi havis tre longan nazon kaj tre longan mentonon. Ŝi parolis iomete tra ŝia nazo, ĉiam kvietige: "Jes, mia kara," kaj "Ne, mia kara." Ŝi ĉiam estis sendita por kiam la virinoj kverelis super siaj tuboj kaj ĉiam sukcesis pacigi. Unu tago, la matrino diris al ŝi:

"Maria, vi estas vere pacigisto!"

And the sub-matron and two of the Board ladies had heard the compliment. And Ginger Mooney was always saying what she wouldn't do to the dummy who had charge of the irons if it wasn't for Maria. Everyone was so fond of Maria.

La submatrono, kaj du el la estrinoj aŭdis la komplimenton. Kaj Ginger Mooney ofte diris ke, sen Maria, ŝi plei koleriĝis kontraŭ la ŝtultado kiu respondecas la gladiloj. Ĉiuj tre ŝatis Maria.

The women would have their tea at six o'clock and she would be able to get away before seven. From Ballsbridge to the Pillar, twenty minutes; from the Pillar to Drumcondra, twenty minutes; and twenty minutes to buy the things. She would be there before eight. She took out her purse with the silver clasps and read again the words A Present from Belfast. She was very fond of that purse because Joe had brought it to her five years before when he and Alphy had gone to Belfast on a Whit-Monday trip. In the purse were two half-crowns and some coppers. She would have five shillings clear after paying tram fare. What a nice evening they would have, all the children singing! Only she hoped that Joe wouldn't come in drunk. He was so different when he took any drink.

La virinoj temanĝus je la sesa horo, kaj ŝi povus eskapi antaŭ la sepa. El Ballsbridge ĉe la kollono, du dek minutoj; el la kollono ĉe Drumcondra, du dek minutoj; kaj du dek minutoj por aĉeti la aferojn. Ŝi estus tien antaŭ la oka. Ŝi elprenis sian monuon per la arĝentaj bukoj kaj legis denove la vortojn, "Donate de Belfasto". Ŝi tre amis ĉi tiun monujon, ĉar Joĉjo alportis Yin al ŝi kvin jarojn antaŭe, kiam li kaj Alphy iris al Belfasto dum vojaĝo dum la Pentekosta lundo. En la monujo estis du duonkronoj kaj kelkaj kuproj. Ŝi havos kvin ŝilingojn klare post pago de tramo. Kia bela vespero ili havos, ĉiuj infanoj kantas! Nur ŝi esperis, ke Joĉjo ne ebre envenos. Li estis tiel malsama kiam li trinkis.

Often he had wanted her to go and live with them; but she would have felt herself in the way (though Joe's wife was ever so nice with her) and she had become accustomed to the life of the laundry. Joe was a good fellow. She had nursed him and Alphy too; and Joe used often say:
"Mamma is mamma but Maria is my proper mother."

Ofte li volis, ke ŝi loĝas kun ili; sed ŝi sentus sin malhelpa (kvankam la edzino de Jo estis tiel agrabla kun ŝi) kaj ŝi alkutimiĝis al la vivo de la lavujo. Jo estis bona viro. Ŝi flegis lin kaj ankaŭ Alphy; kaj Jo ofte diris:

"Panjo estas panjo, sed Maria estas mia taŭga patrino."