Latina/A Ekzercoj

El Vikilibroj
Salti al navigilo Salti al serĉilo

Skribo kaj elparolo[redakti]

Legu laŭte la jenajn vortojn. Atentu pri longaj vokaloj kaj akcentado.
Ego; ạlba, ạlbā, albạ̄rum, ạlbīs; fẹ̄mina, fẹ̄minā, fēminạ̄rum; bọnum, bọnō, bọnīs, bonọ̄rum; pụer, puẹlla; bẹne; ọptimē; sạpiēns, sapiẹnter, sapientịssimus; pọpulus, pọpulō; senạ̄tus, senạ̄tūs, senạ̄tuī, senạ̄tuum; ạva, avạ̄rum; lạudō, lạudās, laudạ̄vī, laudāvịstī; iạctus, iactọ̄rum; iạceō, iacẹ̄bam, iacēbạ̄mus; pẹior, peiọ̄rēs; condịciō, condiciọ̄nibus; vịa, vịā, vịae; dẹa, dẹā, dẹae, deạ̄bus; ạeger, aegrọ̄tus; Cạesar, Cạesarī, Caesạribus; pọena, pọeniō; cạusa, cạ̄sus, cạ̄seus; accụ̄sō, accịpiō; mox, dux, lūx, dụcis, lụ̄cis; nōs, nọ̄bīs, nōbị̄scum; ạ̄cris, ạ̄criter; fẹ̄līx, fēlị̄cēs; vọlucris, Iụppiter, Iụ̄nō; Augụstus, Agrịppa; Rọ̄ma, Rōmạ̄nus, Rōmạ̄nī, Rōmānọ̄rum.
Legu laŭte. Provu ĉiam vigle lokalizi la akcenton.
Leō, leōne, leōnibus; sanguis, sanguine, sanguinibus; cancer, cancrō, cancrōs, cancrōrum; carmen, carmina, carminibus; aethēr, aetherēs, aetheribus; rēs, rērum; cornū, cornua, cornuum; āēr, āēra; cecidī, cecīdī; appropinquō, terreātur, gaudeāmus, gāvīsīs, eōrum, aedī, eīdem; habeō, faciō, foeteō, coërceō; grātiīs, modestia, testibus, dīvitiae, dīvitiārum, diūtissimē, litterae, mentiuntur; inimīcus, inimīcitiae; iuvenis, invenīs; sīcut, siccō; praetereā, praeesse; fruor, fruī, aestuō, aureus, saevus, suāvis, consuētūdō, exiguus, tueor, ūnaqaeque; exstinguō, exspectō; Iugurtha; Iōhannēs; Iolāus (el greka mitologio); Xerxēs; Aenēās, Aenēae; Meliboeus; Oedipus, Oedipō; Phaëthōn, Phaëthōnem; Britannia, Gallia, Hispānia, Ītalia, Thrācia; Trōia, Trōiānī; rhētor, rhētōrēs, Rhēnus, Rhodopē; philosophia; pulchra, Gracchus; Odysseus, Hydra, Phrygēs, Sisyphus, nympha, lynx, lyncibus, Pyrrhus, Tyrrhēnum; zēlō, Zama, lapis lazulī; Chronica Boēmōrum; Magna Graecia; forum Rōmānum, Senātus Populusque Rōmānus.
Trovu ĉi-sekvajn vortojn en la vortaro (temas pri bazaj vortaraj formoj), ekzemple ĉi tie, por povi laŭtlegi ilin kun ĝustaj vokalaj longoj kaj akcentado.
Atomus, pulchritudo, interrogo, saluber, machina, laboro, erro, continuus, insanus, incertus, tellus, absurdus, forsan, gero, venatio, consul, procul, latro, utor, sal, cadaver, laterna, possum, immensus, imprudens, inferi, uva, medicamentum, ludus, atrox, universitas, talarius, intellego, cicatrix, scopulus, saxum, liber, malum, labor.
Legu laŭte la kun ĝusta akcentado.
Abigō; Caesar, Varrō, lācrimae; cancer, carcer, cancrīs, carceris, cancellārius; sincerior, synthēsis; Athēnae, Danaī; patent; abannātiō; abortum; Abas, abbās, Abatos, abstō, abstinentia; locus, locālis, locālium; iugō, abiugō, iungō, coniungō, coniūnx, coniugis, coniugās, coniungis; honōs, honōris; abdō, addō; habeō, dēbeō, prōhibeō; Iūnō, Iuppiter, Iovis, Iūnōnī; sciō, scientia; hortus, hortō, hortor, hortōrum, hortātum; irreparābile, irreparābilibus, irreparābilium; faciō, sufficiō; illiceret; Titus, situs, citus, citīs, sitis, Titīs; Dumnorīx, Dumnorīge; Zama, symposium, zēlotypa.
Legu laŭte ĉi-sekvajn frazojn. Penu pri natura intonacio.
Gaudeāmus igitur!
 1. Salvē, amīce. Saluton, amiko.
 2. Salvēte, amīcī. Saluton, amikoj.
 3. Quōmodo valēs? Kiel vi fartas?
 4. Bene valeō. Mi fartas bone.
 5. Quaesō! Mi petas!
 6. Grātiās tibi agō. Mi dankas vin.
 7. Libenter! Nedankinde!
 8. Loquerīsne Latīnē? Ĉu vi parolas latine?
 9. Ita! Jes!
 10. Nōn… nōndum. Ne… ankoraŭ ne.
 11. Quō vādis, Domine? Kien vi paŝas, sinjoro?
 12. Ubi… cito! ubi est lātrīna? Kie… rapide! kie estas la necesejo?
 13. Gaudeāmus igitur! Do ni ja ĝoju!
 14. Vīvat vīta! Vivu la vivo!
 15. Quid vīs? Kion vi volas?
 16. Nesciō. Mi ne scias.
 17. Et tū? Kaj vi?
 18. Ōsculum. Kison.
 19. Quārē id faciam, fortasse requīris? Kial mi tion faras, vi eble demandas?
 20. Tē enim amō. Ĉar mi amas vin.
Legu laŭte la jenajn vortkelkojn.
Rōma, māter urbium
Rēx et rēgīna corōnātī
 1. Poēta clārissimus (plej fama poeto)
 2. Fīlius industrius (laborema filo)
 3. Puella pulcherrima (belega knabino)
 4. Amor patriae (amo je l’ patrujo)
 5. Rēs pūblica (“publika afero”; ŝtato, respubliko)
 6. Rōma, māter urbium (Rom’, la patrino de urboj)
 7. Populus Rōmānus (la Roma popolo)
 8. Ex fīnibus Haeduōrum (el la lando de l’ Heduoj)
 9. Pontifex maximus (“plej granda pontofaristo”; ĉefpontifiko)
 10. Index archicancellāriōrum (listo de arĥisekretarioj)
 11. Stultissimus stultōrum (la plej stulta de stultuloj)
 12. Orpheus, poēta Graecus (Orfeo, greka poeto)
 13. Rēx corōnātus (kronita reĝo)
 14. Rēgīna corōnāta (kronita reĝino)
 15. Rēx et rēgīna corōnātī (kronitaj reĝo kaj reĝino)
 16. Pia fraus (“pia mensogo”; mensogo bonintenca)
 17. Piā fraude (per bonintenca mensogo)
 18. Homō sapiēns (saĝa homo)
 19. Corpus Christī (la korpo de Kristo)
 20. Tempus aureum (la ora tempo)
Legu laŭte la jenajn frazojn, diraĵojn kaj proverbojn.
Ō Fortūna, velut Lūna tū semper crēscis aut dēcrēscis!
 1. Memorēs erunt nostrī. Ili memoros nin.
 2. Dum vīvimus, vīvāmus. Ĝis ni vivas, vivu ni.
 3. In vīnō vēritās. En vino estas la vero.
 4. Ālea iacta est. (Caesar) La kubo estas ĵetita.
 5. Sī vīs pācem, parā bellum. (Vegetius) Se vi volas pacon, preparu militon.
 6. Homō hominī lupus. Homo al homo lupas.
 7. Sī vīs amārī, amā. (Seneca) Se vi volas esti amata, amu.
 8. Servā mē, servābō tē. (Petrōnius) Savu min, mi savos vin.
 9. Amīcitiae nostrae memoriam spērō sempiternam fore. (Cicerō) Mi esperas, ke la memoro pri nia amikeco daŭros por ĉiame.
 10. Vītam regit fortūna, nōn sapientia. (Cicerō) La vivon regas ŝanco, ne saĝeco.
 11. Ō Fortūna, velut Lūna tū semper crēscis aut dēcrēscis! (Carmina Burana) Ho Fortuno, kvazaŭ la Luno vi ĉiam kreskas aŭ malkreskas!
 12. Hannibal ante portās! Hanibalo antaŭ la pordego!
 13. Carthāgō dēlenda est. (Catō) Kartago detruendas.
 14. Ex nihilō nihil fit. El nenio fariĝas nenio.
 15. Ūna hirundō nōn facit vēr. (Horātius) Unu hirundo ne faras printempon.
 16. Nē piscem natāre docuerīs. Ne instruu naĝadon al fiŝo.
 17. Mea culpa, mea maxima culpa. Mia kulpo, mia grandega kulpo.
 18. Pater noster, quī es in caelīs, sanctificētur Nōmen Tuum. Patro nia, kiu estas en la ĉielo, sanktiĝu Via nomo.
 19. Dum spīrō, spērō. Ĝis kiam mi spiras, mi esperas.
 20. Gaudeāmus igitur! Do ni ja ĝoju!
Kun la helpo de vortaro transskribu kaj laŭtlegu la jenajn vortojn, vortkelkojn, nomojn.
TRAIANVS·IMPERATOR
 • VICTORIA
 • TEMPLVM
 • SCIPIO·AFRICANVS
 • AMOR·ET·DILIGENTIA
 • TRAIANVS·IMPERATOR
 • DEVS·ET·PATRIA
 • ILLYRIA
 • PETRONIVS·ARBITER
 • LVPA·MATER
 • CAPELLA·IVDEX
 • CICERO·SENATOR·HONESTVS
 • VLIXES·HEROS·GRAECUS
 • MARTIALIS·POETA·CLARVS
 • COLVMBVS·NAVTA
 • PATER·MATERQVE