Latina/C Ekzercoj

El Vikilibroj
Salti al navigilo Salti al serĉilo

Deklinacioj[redakti]

Legu laŭte ĉiun sekvantan substantivon (la nominativan kaj la sekvantan genitivan formon) kaj apartenigu ĝin al unu el la kvin deklinacioj.
Mās, maris
Mare, maris
 1. homō, hominis
 2. dominus, dominī
 3. senātus, senātūs
 4. hasta, hastae
 5. faciēs, faciēī
 6. mel, mellis
 7. puer, puerī
 8. betula, betulae
 9. vōx, vōcis
 10. merīdiēs, merīdiēī
 11. abiēs, abiētis
 12. athlētēs, athlētae
 13. vīcus, vīcī
 14. iactus, iactūs
 15. tempus, temporis
 16. scrība, scrībae
 17. Cicerō, Cicerōnis
 18. Caesar, Caesaris
 19. Quīntīliānus, Quīntīliānī
 20. ūniversitās, ūniversitātis
 21. Aenēās, Aenēae
 22. animal, animālis
 23. mās, maris
 24. mare, maris
 25. cornū, cornūs
 26. nox, noctis
 27. nix, nivis
 28. raeda, raedae
 29. canis, canis
 30. crux, crucis
 31. peccātum, peccātī
 32. laus, laudis
 33. gēns, gentis
 34. genus, generis
 35. populus, populī
 36. patria, patriae
 37. pater, patris
 38. magister, magistrī
 39. magistra, magistrae
 40. enigma, enigmatis
 41. caelum, caelī
 42. gemma, gemmae
 43. Iōannēs, Iōannis
 44. Miltiadēs, Miltiadae
 45. mīles, mīlitis
 46. rēs, reī
 47. reus, reī
 48. rēx, rēgis
 49. deus, deī
 50. amor, amōris

Konjugacioj[redakti]

Ĉe ĉiu sekvanta verbo legu laŭte la kvar plenajn formojn kaj apartenigu la verbon al unu el la kvar konjugacioj.
Videō, -ēre, vīsī, vīsum
Legō, -ere, lēgī, lēctum
 1. portō, -āre, -āvī, -ātum
 2. properō, -āre, -āvī, -ātum
 3. mūniō, -īre, -īvī, -ītum
 4. legō, -ere, lēgī, lēctum
 5. vēxō, -āre, -āvī, -ātum
 6. videō, -ēre, vīdī, vīsum
 7. lentō, -āre, -āvī, -ātum
 8. capiō, -ere, cēpī, captum[1]
 9. cōgitō, -āre, -āvī, -ātum
 10. agō, -ere, ēgī, āctum
 11. pāreō, -ēre, -uī, -itum[2]
 12. renovō, -āre, -āvī, -ātum
 13. salveō, -ēre, —, —[3]
 14. spērō, -āre, -āvī, -ātum
 15. suēscō, -ere, suēvī, suētum
 16. struō, -ere, struxī, structum[4]
 17. sīdō, -ere, sīdī, —
 18. cōnsīdō, -ere, -sēdī, -sēssum[5]
 19. cupiō, -ere, cupīvī, cupītum
 20. veniō, -īre, vēnī, ventum
 21. inveniō, -īre, -vēnī, -ventum
 22. sciō, -īre, -īvī, scītum
 23. scīscō, -ere, scīvī, scītum[6]
 24. vīsō, -ere, vīsī, vīsum[7]
 25. mulceō, -ēre, mulsī, mulsum
 26. carpō, -ere, -psī, -ptum[8]
 27. adarō, -āre, -āvī, -ātum
 28. impendō, -ere, -endī, -ēnsum
 29. impendeō, -ēre, —, —
 30. commeō, -āre, -āvī, -ātum[9]
 31. moneō, -ēre, -uī, -itum
 32. impleō, -ēre, -ēvī, -ētum
 33. epitomō, -āre, -āvī, -ātum
 34. scrībō, -ere, scrīpsī, scrīptum
 35. anxiō, -āre, -āvī, -ātum[10]
 36. saeviō, -īre, -iī, -ītum
 37. lōrīcō, -āre, -āvī, -ātum
 38. rādīcēscō, -ere, rādīcuī, —
 39. scandō, -ere, scandī, scānsum
 40. servō, -āre, -āvī, -ātum
 41. serviō, -īre, -īvī/-iī, -ītum[11]
 42. iungō, -ere, iūnxī, iūnctum
 43. incubō, -āre, -cubuī, -cubitum[12]
 44. gȳrō, -āre, -āvī, -ātum
 45. cȳanēscō, -ere, —, —
 46. solvō, -ere, -ī, solūtum
 47. iuvō, -āre, iūvī, iūtum[12]
 48. currō, -ere, cucurrī, cursus
 49. dēbeō, -ēre, -uī, -itum
 50. amō, -āre, -āvī, -ātum
Ĉe la sekvantaj verboj determinu ĉiam la personon kaj voĉon.

(Temas pri verboj en ĉiuj tensoj krom perfekto kaj en indikativo kaj subjunktivo; ne interestas formoj kun ambiguaj finiĝoj.)

 1. necās
 2. properābam
 3. audīverant
 4. laudō
 5. properābunt
 6. amābō
 7. amāmur
 8. veniēbam
 9. laudant
 10. necābitur
 11. vocātis
 12. audiātur
 13. ignōrō
 14. nescit
 15. velim
 16. cecidissēminī
 17. necāberis
 18. mālumus
 19. stās
 20. est
 21. estis
 22. parārēmur
 23. vocātis
 24. implērēminī
 25. cernunt
 26. lācrimābis
 27. lācrimābitis
 28. lācrimāberis
 29. interrogābimus
 30. implēbant
 31. sit
 32. vocēminī
 33. appropinquābat
 34. vēnerint
 35. amābar
 36. laudābor
 37. fēcerant
 38. referat
 39. imperābantur
 40. narrātis
 41. ignōrābāmus
 42. necāris
 43. stābunt
 44. propinquāverīs[13]
 45. nōllētis
 46. necābitur
 47. vocāris
 48. amō
 49. gaudeāmus

Notoj[redakti]

 1. Temas pri verbo de la tria konjugacio, la iō-varianto; la i ne apartenas al la radiko mem, kaj la prezenca infinitivo do estas capere (ne capiere).
 2. Memoru, ke la e ne estas vere parto de la radiko, kaj la perfektaj kaj supinaj formoj estas respektive pāruī, pāritum.
 3. Tiu ĉi verbo ne havas perfektajn nek supinajn formojn; temas pri nekompleta verbo.
 4. La prezenca infinitivo estas struere.
 5. La perfekta kaj supina formoj mallongige forstrekas la prefikson con- (cōn-). La plenaj formoj de tiu ĉi verbo estas: cōnsīdō, cōnsīdere, cōnsīdī, cōnsēssum.
 6. Tiu ĉi verbo efektive kundividas la perfektan kaj supinan radikojn kun la verbo sciō, -īre.
 7. Ĉe tiu ĉi verbo la perfekta kaj supina radikoj estas samaj kiel la prezenca.
 8. Carpō, carpere, carpsī, carptum.
 9. Ĉi tie atentu. Spite al la ŝajne duakonjugacia finiĝo -eō, tiu ĉi verbo efektive apartenas al la unua konjugacio, kiel videbligas la finaĵo de la prezenca infinitivo. La prezenca radiko estas comme-, kaj la plenaj formoj do: commeō, commeāre, commeāvī, commeātum.
 10. Denove, ne lasu vin trompiĝi per la finiĝo -iō; la i estas parto de la radiko kaj la prezenca infinitivo estas anxiāre.
 11. De la perfekta radiko ekzistas du variantoj.
 12. 12,0 12,1 Jen unu el la malmultaj unuakonjugaciaj verboj, kies perfekta kaj supina radikoj ne finiĝas respektive en -āv- kaj -āt-.
 13. Memoru, ke la duapersona singulara pasiva finaĵo estas -ris kun mallonga i, ne longa! Temas do pri aktivo, la finaĵo estas sole -s.